HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene verkoops-, leverings en betalingsvoorwaarden

 1. Behalve Bijzondere voorwaarden,vermeld op de voorzijde van de faktuur of van de bestelbon en ondertekend door De klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De Bestekken en prijslijsten zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen,materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijke van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijzen aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Het protest tegen de faktuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de faktuur datum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de faktuur te vermelden.
 5. Alle fakturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 6. Bij niet betaling van de faktuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder vooraf gaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Boven dien is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het faktuurbedrag.
 7. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de verkoper bij laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.
 8. Ingeval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van …50……. Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen ( waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij ( zijn of moeten ) worden uitgevoerd.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum,behouden wij ons het recht om na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. De overeenkomst kan door de beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock – out staking van de andere partij, enz……..
 13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels os cheques evenals andere inningskosten zijn deze forfaitaireschadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om voor verdere levering, prestaties en diensten stop te zetten.
 17. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 18. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of de grove schuld in hoofde van de vervoeder. De vervoer kosten komen tenzij anders is bepaald , Voor rekening van de koper.

Voor info omtrent de recente wijziging in de privacy-wetgeving zie onze website. www.jurgenservice.be